Türkiye'de Siyasi Partiler ve Demokrasi

Yasama ve yürütme faaliyetlerinin, iktidar-muhalefet ilişkisinin ve siyasal karar alma süreçlerinin en önemli aktörü olan siyasi partiler liberal demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Zira iktidarın kullanılması ve denetlenmesi, toplumdaki her türlü siyasal görüşün yönetime iletilmesi, bireysel hakların korunması ve demokrasinin sorunsuz işlemesi bakımından en önemli rol siyasi partilere düşmektedir.

Türkiye’de köklü bir siyasi parti geleneği bulunmakla birlikte mevcut siyasi partilerin yapısı, kurumsallaşma düzeyleri ve işleyiş mekanizmaları liberal demokrasilere yakışmayacak ölçüde demokratik ve özgürlükçü ilkelerden uzaktır. Anayasa değişikliği tartışmalarının gündemi işgal ettiği günümüzde belki başkanlık sistemi tartışmalarından daha önemli bir konu olarak siyasal partiler, ne yazık ki, hak ettiği ölçüde ilgiye mazhar olamamaktadır. Oysa hangi hükümet sistemi (başkanlık ya da parlamenter) uygulanırsa uygulansın, sistemin liberal demokrasiye uygun biçimde işlemesinin garantisinin siyasal partiler olduğunu unutmamak gerekir. Bu minvalde, siyasal partiler mevzuatındaki değişiklik en az anayasa değişikliği kadar elzem bir konu olarak yasa yapıcıların önünde durmaktadır.

Doç. Dr. Murat Yanık tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Siyasi Partiler ve Demokrasi” başlıklı bu raporda hem Türkiye’de siyasi partiler hukukunun sorunlarının fotoğrafı çekilmekte hem de bu sorunların çözülmesi ve parti içi demokrasinin geliştirilmesine yönelik liberal perspektiften öneriler sunmaktadır.

Genel olarak raporda mevcut Siyasi Partiler Kanunu’na dair örgütlenme özgürlüğü, finansmanın denetlenebilir ve şeffaf olması, kadın, genç, dezavantajlı grupların siyasete katılımının arttırılması, parti kapatmalarının zorlaştırılması, seçim barajının düşürülmesi, aday belirleme yönetimin demokratikleştirilmesi, parti disiplininin şeffaf ve yargıya açık hale getirilmesi, delegelik ve üyelik sisteminin düzenlenmesi gibi konularda liberal demokrasilere uygun değişiklik önerileri sunulmaktadır.