HAKKIMIZDA

Bireylerin hayatlarını kendi inanç, arzu, yetenek ve hayalleri çerçevesinde şekillendirebilmek için ihtiyaç duydukları en temel değer “özgürlük”tür. Özgürlük olmaksızın bireyler, maddi, manevi ve entelektüel olarak sahip oldukları potansiyeli pratiğe aktaramaz. Özgürlüksüz bir ortamda bireyler başkalarının kendileri için uygun gördükleri hayatları yaşarlar. Böyle bir yaşamın bireylerin “mutluluğu arama hakkı”nı elden aldığına şüphe yoktur. 

Özgürlüğün başlıca üç boyutundan bahsedilebilir: Sivil, ekonomik ve siyasal özgürlükler!

Sivil özgürlükler, düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, seyahat özgürlüğü gibi özgürlükleri içerip, bireylere devletten veya diğer bireylerden gelebilecek müdahaleler olmaksızın hayatlarını sivil toplumda diledikleri gibi sürdürebilme imkânı tanır. 

Ekonomik özgürlükler, bireylerin kendi bedenleri, benlikleri ve taşınır-taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyetlerini diledikleri gibi kullanabilmeleri hakkını içerir. Ekonomik özgürlük sayesinde bireyler, yaşamlarını arzuladıkları gibi kurgulamak için ihtiyaç duydukları maddi imkânlara ulaşır. 

Son olarak, siyasi özgürlükler seçme, seçilme, siyasi parti kurabilme gibi özgürlükleri içerir. Bu özgürlükler temelinde bireyler kamusal alanda kendi hayatlarını da ilgilendiren kararların alınması süreçlerine katılma hakkı elde ederler. Siyasi özgürlüğün sınırlandırıldığı bir siyasal sistemde bireyler kamusal alanda kendi hayatlarını daha iyiye götürecek kararların alınmasına katkı verme; aleyhlerine olabilecek düzenlemelere de karşı koyabilme, meydan okuyabilme şansından mahrumdur.

ÖAD KİMDİR?

Liberal demokratik siyasal sistemler, bütün bu özgürlüklerin tanındığı ve mümkün olan maksimum seviyede güvence altına alındığı politik sistemlerdir. İşte ÖAD, ülkemizde "böyle bir siyasal sistemin kamu politikaları nasıl olmalıdır"ı araştırmak ve tesisine entelektüel katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. ÖAD'nin kurucuları arasında akademisyenler, gazeteciler ve iş insanları bulunmaktadır. 

ÖAD, 5253 sayılı dernekler kanunu'na tabi olarak çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce ve araştırma kuruluşudur.

İlke ve Prensipler 

ÖAD, araştırmalarında, raporlarında, etkinliklerinde ve diğer faaliyetlerinde en yüksek bilimsel standartları ve entelektüel ahlakı baz alır. "Bağımsız araştırma" ve "objektif analiz", ÖAD faaliyetlerine ışık tutan en temel iki prensibi teşkil etmektedir. Aşağıdaki ilkeler, ÖAD araştırmalarının bağımsızlığını ve objektifliğini tesis eden esası teşkil etmektedir. 

1. ÖAD Misyonu ve Kamu Yararı 

ÖAD, liberal değer ve kurumların Türkiye’de yerleşmesinin önündeki engellerin tespiti ve bu engellerin aşılması vizyonu ile araştırmalar yapmak; iç ve dış kamu politikaları üzerine bu perspektiften raporlar hazırlamak; konferanslar tertiplemek, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amaçlarını taşır. ÖAD, sadece ve sadece bu amaca yönelik olarak ayni ve nakdi bağışlar toplar. Kamu yararı adına çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösterir. 

2. Tutarlılık 

ÖAD; kendi ana misyonuyla ilgili çalışmalarını veya burada belirtilen prensipleri tehlikeye atacak herhangi bir finansal bağımlılıktan kaçınır. Sponsorluklar, bağışlar, işbirikleri veya alınan araştırma fonları kaynak alınan kurumların veya kişilerin geçmiş veya güncel faaliyetlerine destek anlamı taşımaz. 

3. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

ÖAD, fon kaynağından bağımsız olarak, her zaman ve her şartta kendi yaptığı etkinlikler veya araştırmalar üzerinde bağımsız kontrol sahibidir. ÖAD, kendi adı altında gerçekleşen etkinliklerde sadece burada belirtilen prensipleri esas alır. Hiç bir donör ve bağışçı kurum bu prensiplerle çelişki arz edecek surette ÖAD faaliyetlerine müdahil olamaz. 

ÖAD, çalışmalarında kanıta dayalı bir yaklaşımı esas alır ve faaliyetlerinde dengeli bir şekilde farklı arka planlardan paydaşları bir araya getirmeye gayret gösterir. 

4. Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik 

ÖAD, kurum içinde şeffaf ve açık bilgi paylaşımı kültürünü teşvik eder. 

5. Farkındalık ve Sorumluluk 

ÖAD çalışanları burada belirtilen ilke ve prensiplerle ilgili sorumluluk altında olduklarının farkındadırlar ve ÖAD bu sorumluluğu arttırmak amacıyla iç eğitimler düzenlemektedir. Öyle ki, kurumun bağımsızlığı ve tarafsızlığını riske edecek, herhangi bir ahlaki yükümlülük gerektirecek veya muhtemel çıkar çatışmaları durumunda kurumun itibarını tehlikeye atacak durum ve davranışlardan kaçınmak her ÖAD personeli ve araştırmacısının sorumluluğudur. 

ÖAD Üst Yönetimi, burada belirtilen genel geçer prensiplerin ÖAD'nin günlük işleyişine yansımasına liderlikleriyle örnek olurlar. Ayrıca kurum içerisinde bu prensiplerin hayata geçmesini sağlayacak formel prosedürler mevcuttur.

FİNANSAL KAYNAKLAR

Özgürlük Araştırmaları Derneği bağımsızlığını korumak adına finansal kaynaklarını çeşitlendirmektedir. ÖAD'nin başlıca finansal kaynaklarını bağışlar, araştırma destekleri ve üye katkıları oluşturur. 

Yaptığı çalışmaların objektifliğini ve bağımsızlığını koruyabilmek adına, ÖAD ekibi ve yönetim kurulu, "bağımsızlık, tutarlılık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik" prensiplerine göre fonları kabul etmektedir. 

Yine aynı sebeplerle ÖAD devlet desteklerini kullanmaz. Bu hassas yaklaşım bütün faaliyetlerimizin, ÖAD'nin misyon, vizyon ve ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmesini güvence altına alır.